Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

eg*d Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubovice

 Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubovice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

 Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci

Ministerstvo zemědělství - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu s vyhláškou č.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice Oznámení o zjišťování průběhu hranic lesních pozemků

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.

SOMPO - Kalendář svozu odpadu platný od 11.5.2021

 Kalendář svozu odpadu - SOMPO
Vážení sousedé, v odkaze níže naleznete aktualizovaný kalendář svozu odpadu platný od 11.5.2021.
Děkuji za pochopení.
M.Váňa
www.dubovice.cz/sites/default/files/svoz-Dubovice platný od 11.5.2021.pdf