Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.1.2022

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Žádost pana Jaroslava Straky o odkup pozemku
            4) Žádost paní Leligdonové
            5) Práce v lese – žádost pana Martina Procházky
            6) Práce v lese – těžba kůrovce
            7) Poplatek za odpad
            8) Různé
            9) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 27.2.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.