Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.4.2022

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Osada K Jezeru - cesta
4) Komplexní pozemková úprava–úprava hranice katastr. území obce
5) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 29.5.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.