Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.6.2022

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volby do zastupitelstva obce
4) Požáry v lese
5) Závěrečný účet obce za rok 2021, účetní závěrka ke dni 31.12.2021
6) Dotace na zpracování územního plánu
7) Změna rozpočtu č.3
8) Výměna osvětlení v budově obecního úřadu – Mateřské školy
9) Práce v lese
10) Různé
11) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 14.8.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.