Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.12.2021

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost pana Jaroslava Straky o odkup pozemku
4) Rozpočet obce na rok 2022
5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2021
6) Práce v lese
7) Různé
8) Příjmy a výdaje
 Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 16.1.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.