Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.4.2022

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.2.2022

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů

Zápis z úvodního jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 V souladu s § 7 zákona č. 139/2007 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í návrhu Změny č. 3 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov.

 Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 55b odst.