Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.10.2022

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů
5) Odměňování členů zastupitelstva
6) Výměna osvětlení v budově obecního úřadu – Mateřské školy
7) Práce v obecních lesích
8) Změna rozpočtu č.6
9) Příjmy a výdaje 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 20.11.2022 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.