Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 20.11.2022

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Volba členů výborů
            4) Návrh rozpočtu na rok 2023
            5) Střednědobý rozpočtový výhled na období 2024-2027
            6) Investiční a neinvestiční záměry obce
            7) Práce v obecních lesích
            8) Poplatek za odvoz odpadu v roce 2023
            9) Různé
            10) Příjmy a výdaje
            Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  18.12.2022 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.