Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.2.2022

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Dar pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.
4) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2021
5) Práce v lese – těžba kůrovce
6) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 27.3.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.