V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

 Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci

Ministerstvo zemědělství - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu s vyhláškou č.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice Oznámení o zjišťování průběhu hranic lesních pozemků

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 55b odst.

SOMPO - Kalendář svozu odpadu platný od 11.5.2021

 Kalendář svozu odpadu - SOMPO
Vážení sousedé, v odkaze níže naleznete aktualizovaný kalendář svozu odpadu platný od 11.5.2021.
Děkuji za pochopení.
M.Váňa
www.dubovice.cz/sites/default/files/svoz-Dubovice platný od 11.5.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.4.2021

 Program: