V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í návrhu Změny č. 3 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov.

 Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 55b odst. (2) s použitím § 52 a § 53 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění, ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ve znění Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
oznamuje a doručuje
 
o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í
 
návrhu Změny č. 3 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov.
 
 Veřejné projednání se uskuteční dne: 13. prosince 2021 (pondělí) v 15:00 hod. v zasedací místnosti č. 411 MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 (poslední patro)
 
dubovice.cz/sites/default/files/priloha_962145896_0_2019-131.pdf