Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE, podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva obce Dubovice se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 23.9.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 23.9.2018 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.8.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o napojení na obecní kanalizaci
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 5
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 22.7.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozpočtový výhled
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 4
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Volby do ZO Obce Dubovice

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu volební strany pro volby do ZO Obce Dubovice
(počet obyvatel obce Dubovice ke dni 1.1.2018 … 74)
- pro nezávislé kandidáty … 4 (čtyři) podpisy
- pro sdružení nezávislých kandidátů … 6 podpisů

V Dubovicích dne 13.7.2018

JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce Dubovice

Oznámení 3.7.2018 - kvalita pitné vody

Vážení spoluobčané,

Po provedení odběrů nových kontrolních vzorků vody z obecního vodovodu bylo zjištěno, že voda vyhovuje všem ukazatelům.

V Dubovicích, dne 3.7.2018

JUDr. Jaroslav Váňa

Krajský úřad Kraje Vysočina - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Kompletní dokumentace je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese:
https://www.kr-vysocina.czúnavrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304044/p1=97034

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.6.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Věcné břemeno ČEPS a.s.
4) Zpracování nového územního plánu obce
5) Práce v obecních lesích
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 21.6.2018 v 18.00

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozbor pitné vody

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde