Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.10.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů
5) Odměňování členů zastupitelstva
6) Práce v obecních lesích
7) Různé
8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.9.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Práce v obecních lesích
4) Změna rozpočtu č. 6
5) Dar členům zastupitelstva
6) Příjmy a výdaje 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE, podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva obce Dubovice se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.8.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o napojení na obecní kanalizaci
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 5
6) Různé
7) Příjmy a výdaje