V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel
aktualizace zásad územního rozvoje dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákona“), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „nový stavební zákon“),
 
o z n a m u j e
 
v souladu s § 42b odst. 2 stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 stavebního zákona ve
spojení s § 334a odst. 2 nového stavebního zákona,
konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 
v pondělí 10. 6. 2024 od 9:30 hod.
 
v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina,
 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
 
Návrh Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
odboru územního plánování a stavebního řádu, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava a dále jsou
vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/), téma
„Územní plán kraje“, záložka „Projednávané dokumentace“.
 
Předmětem Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je vymezení koridoru pro
umístění vysokorychlostní trati (VRT) v úseku Leština u Světlé (hranice Středočeského kraje) –
Velká Bíteš (hranice Jihomoravského kraje) náhradou za dosavadní koridor územní rezervy.
Dále je předmětem vymezení koridorů pro související úpravy a rozvoj konvenční železniční
dopravy. Jedná se o napojení Jihlavy na VRT a přestavbu železničního uzlu Jihlava, a rovněž
propojení mezi VRT a konvenční sítí u Světlé nad Sázavou a u Velké Bíteše. Předmětem
aktualizace je rovněž vymezení koridoru pro umístění jihozápadního obchvatu města Velká
Bíteš (silnice I/37) náhradou za dosavadní koridor územní rezervy a to v koordinaci s výše
uvedeným kolejovým propojením.
Dle § 334a odst. 2 nového stavebního zákona ve spojení s § 323 odst. 7 téhož zákona se
projednávání Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dokončí podle
dosavadních právních předpisů, čili dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
V souladu s § 42b odst. 4 ve spojení s § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce,
oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 10 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze
uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné
lhůtě může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č.
10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního
nebo při vydání územního rozvojového plánu, se nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky a připomínky uplatňují písemně a musí
být opatřeny identifikačními údaji ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a to včetně podpisu osoby, která je uplatňuje.
Součástí Portálu územního plánování Kraje Vysočina je aplikace, která umožňuje připravit
 
podání připomínek a námitek. Aplikace je dostupná na adrese https://pupo.kr-
vysocina.cz/up/kraj/A10VRT.
 
Podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce k zásadám územního
rozvoje příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 3 správního řádu se
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje, tj. Krajského úřadu Kraje Vysočina, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Tato veřejná vyhláška se též zasílá příslušným obecním úřadům, kterým je, dle § 25 odst.
3 správního řádu, uložena povinnost zveřejnění písemnosti na svých úředních deskách
po dobu nejméně 15-ti dnů.
 
Ing. Marian Zapletal
vedoucí oddělení územního plánování
 
dubovice.cz/sites/default/files/qdatovka_fuMFox_02_Vexejnx_vyhlxxka_A10ZxR.pdf