Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Uzemního plánu Dubovice

 Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby,Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen ”pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále „nový stavební zákon"), ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ve znění Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a v souladu s §172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

oznamuie a doručuje veřejné projednání návrhu Uzemního plánu (dále jen ÚP) Dubovice.

v souladu s ustanovením § 52 a § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), platném znění, ve spojení s § 334a odst. 2 nového stavebního zákona.
Veřeiné projednání se uskuteční dne:
 

31. července 2024 (středa) v 15:00 hod
 
 

v sále objektu „ Váňův statek” čp. 21 Dubovice
 
 

Zastupitelstvo obce Dubovice na svém zasedání dne 07. 05. 2017 schválilo pořízení Uzemního plánu (dále ÚP) Dubovice (katastrální území Dubovice).
Dne 19. 05. 2017 požádala Obec Dubovice, IČ: 49056620, Dubovice 22, 393 Ol Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov o pořízení UP Dubovice.
Zadání UP Dubovice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dubovice na veřejném zasedání dne 22.10.2017.
Společné jednání ÚP Dubovice o návrhu UP Dubovice proběhlo dne 06. 04. 2023.
Stanovisko nadřízeného orgánu (Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a SŘ) k návrhu ÚP Dubovice bylo vydáno dne 06. 03. 2024.
Návrh ÚP Dubovice byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, dle §§ 11 a 13, přílohy č. 7 a přílohy č. 19-23 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, Vyhlášky č. 501/2016 Sb., v platném znění, v souladu se schválením Zastupitelstva obce Dubovice.
Návrh ÚP Dubovice je k nahlédnutí na MělĺJ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov vždy v pondělí a středu a v dalších dnech pak po dohodě na tel. 565 351 468 (František Souček) a na Obecním úřadu Dubovice (u starosty obce — určeného zastupitele JUDr. Jaroslava Váni).
I
Návrh UP Dubovice je vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova — www.mestopelhrimov.cz — Radnice a úřad — Úřední deska — Veřejné projednání návrhu Uzemního plánu (ÚP) Dubovice — Doručování — Veřejné projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Dubovice a na internetových stránkách Obce Dubovice — www.dubovice.cz.
Dále je návrh ÚP Dubovice trvale vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova

www.mestopelhrimov.cz — Radnice a úřad — GIS a územní plány — Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP — Rozpracované územní plány obcí — Dubovice.
Námitky proti návrhu ÚP Dubovice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřeinosti (dle § 52 odsto 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel). Námitky k prvkům nálezejłcłm regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel)
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb, oprávněný investor, zástupce veřejnosti a osoby uvedené v § 85 odst. 2 stavební zákon) námitky k návrhu řešení, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle §52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží (dle § 52 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., stavební

zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).
Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně ve stanovených lhůtách na adrese MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov.
                               Ing, František Souček
                             vedoucí oddělení územního plánu
 
 

Tato veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ÚP Dubovice v musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice po dobu min. 45 dnů.
Návrh ÚP Dubovice je vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova www.mestovelhrimov.cz

Radnice a úřad — Úřední deska -- Veřejné projednání návrhu Územního plánu (UP) Dubovice — Doručování — Veřejnéprojednání návrhu Územního plánu (ÚP) Dubovice.
Návrh ÚP Dubovice je trvale vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova

www.mestopelhrimov.cz — Radnice a úřad — GIS a územní plány — Rozpracované územní plány obcí a změny UP — Rozpracované územníplány obcí — Dubovice.
Návrh ÚP Dubovice je vyvěšen na internetových stránkách Obce Dubovice — www.dubovice.cz
Přímý odkaz na stránky s umístěním ÚP obce Dubovice
www.mestopelhrimov.cz/verejne-projednani-navrhu-uzemniho-planu-up-dubovice/d-46316
Pozvánka na veřejné projednání
dubovice.cz/sites/default/files/P Dubovice - veřejné projednání pozvánka.pdf