Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice
 
dubovice.cz/sites/default/files/KoPU_Dubovice_-_Povereni_ke_vstupu_VV_katastr_sbor_.pdf

P O Z V Á N K A Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 20.11.2022

 Zastupitelstvo obce Dubovice
 

AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 s výhledem do roku 2035

 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.10.2022

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů
5) Odměňování členů zastupitelstva
6) Výměna osvětlení v budově obecního úřadu – Mateřské školy
7) Práce v obecních lesích
8) Změna rozpočtu č.6

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2022

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
) Schválení plánu obnovy
4) Změna rozpočtu č.5
5) Různé
6) Příjmy a výdaje 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční až po zvolení nového zastupitelstva obce.