Společné jednání o návrhu Územního plánu (ÚP) Dubovice

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a ve znění Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
oznamuje a doručuje
s p o l e č n é   j e d n á n í
návrhu Územního plánu (ÚP) D u b o v i c e.
Jednání se uskuteční dne: 06. dubna 2023 v 09:30 hodin (čtvrtek) v zasedací místnosti č. 231 MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460
 
Přiložená dokumentace:
1_Vykres_zakladniho_cleneni.pdf
2_Hlavni_vykres.pdf
3_Vykres_verejne_prospesnych_staveb.pdf
4a_Koordinační výkres.pdf
5_Vykres_predpokladanych_zaboru.pdf
5b_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf
6_Vykres_sirsich_vztahu
7_KOV_vodovod.pdf
8_KOV_kanalizace.pdf
9_KOV_elektricka_energie.pdf
10_KOV_plynovod.pdf
11_KOV_telekomunikace.pdf
P Dubovice_návrh pro SJ_01.2023.pdf
Verejna_vyhlaska_spolecne_jednani.pdf