Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.1.2023

Program:        
1)                 Určení zapisovatele a ověřovatelů
2)                 Schválení programu jednání
3)                 Systém čištění odpadních vod v obci
4)                 Provoz vodovodu a veřejného osvětlení
5)                 Nový územní plán obce
6)                 Údržba zeleně na obecních pozemcích
7)                 Dar pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.
8)                 Dar pro Centrum LADA
9)                 Veřejnoprávní smlouva na zajištění přestupkové agendy obce
10)             Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2022
11)             Investiční a neinvestiční záměry obce
12)             Práce v obecních lesích
13)             Komplexní pozemkoví úprava
14)             Výměna svítidel v prostorách mateřské školy
15)             Různé
16)             Příjmy a výdaje
 
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  5.3.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.