Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene

 Obec Dubovice předkládá v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr zřízení věcné břemene ve prospěch oprávněného - společnosti ČEPS a.s., IČ 257 02 556, na pozemcích v obci a KÚ Dubovice:
- parcelní číslo KN 910, o výměře 4425 m2 – druh pozemku: ostatní plocha
- parcelní číslo KN 909, o výměře 706 m2 – druh pozemku: orná půda
- parcelní číslo KN 911, o výměře 3062 m2 – druh pozemku: ostatní plocha.
Jedná se o zřízení věcného břemene (služebnosti) obsahu požadovaného §24 odst.4 energetického zákona, spočívající v právu oprávněného zřizovat a provozovat zařízení PS, včetně práva přetínat tento pozemek vodiči, umísťovat v něm vedení a modernizovat a zlepšovat výkonnost PS, a to v rozsahu dotčení pozemků vymezeném geometrickým plánem č. 210-3886/2013 ze dne 26.7.2013.
Obec Dubovice si vyhrazuje právo tento záměr změnit nebo doplnit, případně od něj ustoupit.
Bližší informace k tomuto záměru lze získat u starosty obce JUDr. Jaroslava Váni, tel 602 270 769.