Změny 3. ÚPO Dubovice - pozvánka

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby
Solní 1814

393 01 PELHŘIMOV                                            

 

Váš dopis zn./Ze dne

Naše značka

    Vyřizuje/Telefon

      PELHŘIMOV

 

OV/335/2011-36

    Souček/565 351 468

     6. dubna 2012

 
 
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
 
Městský úřad  Pelhřimov, odbor výstavby na žádost Obce Dubovice
jako pořizovatel změny územního plánu obce Dubovice
 
oznamuje
 
ve smyslu § 52 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 3 územního plánu obce (dále jen ÚPO) Dubovice.
 
      Veřejné projednání se uskuteční dne :
 
25. května  2012 (pátek) ve 12:30 hod.
 
v hasičské zbrojnici Dubovice
 
Pro  Obec Dubovice  byl  schválen  Zastupitelstvem  obce  Dubovice  územní plán obce dne 20.9.1998.
 
        Pořízení změny č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce  Dubovice na jednání konaném dne 13. 3. 2011. Obec  Dubovice  požádala dne 31. 3. 2011 Městský úřad Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov o provedení změny č. 3.
Návrh zadání změny č. 3 byl schválen na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Dubovice dne 15. 5. 2011.
Dne 17. 1. 2012 proběhlo společné jednání o návrhu změny č. 3 ÚPO Dubovice.
Dne 2. 4. 2012 vydal Krajský úřad kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu kladné stanovisko ke změně č. 3.
 
Změna č. 3 ÚPO Dubovice
Požadavek na plošné uspořádání území spočívá ve změně funkčního využití pozemků pozemkové parcely  KN –  viz textová část změny ÚPO Dubovice.
Tyto pozemky byly dosud součástí pozemkové mapy – pozemky PK a po digitalizaci katastrálního území Dubovice se z nich staly pozemky KN. Některé pozemky jsou z části v platném ÚPO Dubovice vedeny jako komunikace, většina z nich jsou ovšem plochy zemědělské (orná půda) – v původních mapách pozemků KN byly součástí zcelených lánů.
Nová plocha bude vedena jako plochy dopravy (místní, účelové komunikace) – návrh.
 
Návrh změny č. 3 ÚPO Dubovice byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákonve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Dubovice.
 
K veřejnému nahlédnutí je po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky naMěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Solní 1814, Pelhřimov v úředních dnech (pondělí, středa) a v dalších dnech po dohodě na tel. 565351468 (Ing. František Souček) a na OÚ Dubovice (p. starosta JUDr. Jaroslav Váňa). Dále je změna č. 3 umístěna na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – úřední deska – Městský úřad – změna č. 3 ÚPO Dubovice  veřejné projednání) a Obce Dubovice (www.dubovice.cz).
 
Námitky proti návrhu změny č. 3 ÚPO Dubovice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti) námitky , ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 
                                                                                                                                     
 
                                                                                                  Ing. František Souček
                                                                                           vedoucí oddělení územního plánu
 
 
Tato veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č. 3 ÚPO Dubovice musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice po dobu 45 dnů.
Dále je toto změna č. 3 umístěna na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – úřední deska – Městský úřad – změna č. 3 ÚPO Dubovice veřejné projednání) a Obce Dubovice (www.dubovice.cz).
 
 
Vyvěšeno dne  . . . . . . . . . . . . . . .                                      Sejmuto dne  . . . . . . . . . . . . . . . .
razítko, podpis                                                                    razítko, podpis
 
Doporučeně na doručenku – dotčené orgány:
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací a  územního plánu,, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha  1, P.O. Box 9, 110 15  Praha  1
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01  Pelhřimov
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33  Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33  Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP, Žižkova 57, 587 33  Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33  Jihlava
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01  Pelhřimov
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01  Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 127, 393 01  Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, Pražská 127, 393 01  Pelhřimov
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 227/4, 602 00 Brno
ČR - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02  Pardubice 2
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24  Jihlava
 
Doporučeně na doručenku – dotčené obce:
Obce Dubovice, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov
Město Pelhřimov zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí 1, 393 01  Pelhřimov
Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15  Nová Cerekev
 
Doporučeně na doručenku – projektant:
Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, 370 01  České Budějovice 1
 
Na vědomí:
E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17  Jindřichův Hradec
E.ON Česká republika, s.r.o., Rozvoj VVN, VN, NN ČB, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 01  Pelhřimov
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01  Jihlava
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90  Brno
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize rozvoje dopravy, Thámova 7, 186 00  Praha 8
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10
 

Podatelna:
Městský úřad  Pelhřimov
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

www. mupe. cz
 

E-mail: soucek@mupe.cz

 
Přípojené soubory:
hlavní výkres
Koordinační výkres 29. 2. oprava
Šiřší vztahy
VPS
VZČÚ
ZPF