Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Likvidace odpadů v obci
4) Hospodaření v obecních lesích
5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
6) Závěrečný účet za rok 2014, účetní závěrka roku 2014
7) Provádění rozpočtových opatření
8) Změna rozpočtu
9) Brigády
10) Různé
11) Příjmy a výdaje