Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.3.2023

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Systém čištění odpadních vod v obci
4) Nový územní plán obce
5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2022
6) Investiční a neinvestiční záměry obce
7) Práce v obecních lesích
8) Komplexní pozemková úprava
9) Nový vodovodní řád obce
10) Různé
11) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  16.4.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.