Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.5.2020

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Územní plán obce
            4) Změna územního plánu obce
            5) Nájem pozemku 604/3 KÚ Dubovice
            6) Zřízení věcného břemene pro EON
            7) Odpuštění nájemného MŠ Dubovice
            8) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
            9) Práce v lesích
            10) Různé
            11) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  14.6.2020 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.