Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 31.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 31.1.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dar pro Centrum LADA Pacov
5) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 – změna projektu
6) Rozpočet na rok 2016
7) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2015
8) Žádost o odprodej pozemku
9) Různé
10) Příjmy a výdaje