Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 30.7.2023

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Odprodej pozemků  - narovnání faktického stavu
4) Stanovení ceny prodávaných pozemků
5) Výpůjčka plynovodu, odprodej EGD
6) Oprava cest - program Obnovy venkova 2023
7) Žádost o prodej pozemku – EDG
8) Pronájem budovy pro MŠ Dubovice
9) Změna vytápění v budově obecního úřadu
10) Žádost pana Marka Straky – povolení rybník
11) Různé
12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  24.9.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.