Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.11.2015
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zapojení třetího vrtu do soustavy vodovodu
4) Oprava schodiště a elektroinstalace v budově obecního úřadu
5) Dotace na zateplení a montáž oken na půdu budovy OÚ
6) Rozpočtové provizorium
7) Rozpočet na rok 2016
8) Dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
9) Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR
10) Změna rozpočtu č.4
11) Různé
12) Brigády
13) Příjmy a výdaje