Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016
5) Černá skládka lokalita „Kliky“
6) Odborná příprava velitelů jednotky požární ochrany obce
7) Různé
8) Příjmy a výdaje