Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.10.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů
5) Odměňování členů zastupitelstva
6) Práce v obecních lesích
7) Různé
8) Příjmy a výdaje

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde