Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.10.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů
5) Odměňování členů zastupitelstva
6) Práce v obecních lesích
7) Různé
8) Příjmy a výdaje