Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.11.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba členů výborů
4) Řešení dopravní situace při odbočování ze silnice č. 19 do obce
5) Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Dubovice
6) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2018
7) Rozpočtové provizorium na rok 2019
8) Rozpočet na rok 2019
9) Prohrnování obecních komunikací
10) Různé
11) Příjmy a výdaje