Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.10.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zapojení třetího vrtu do soustavy vodovodu
4) Oprava cesty „K Jezeru“
5) Oprava schodiště v budově obecního úřadu
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Změna rozpočtu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje