Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.9.2023

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Výpůjčka plynovodu, odprodej EGD
4) Oprava cest - program Obnovy venkova 2023
5) Žádost o prodej pozemku – EDG
6) Změna vytápění v budově obecního úřadu
7) Žádost pana Marka Straky – povolení rybník
8) Opravy na vodojemu, úprava okolí
9) Rozpočet obce na rok 2024 – příprava návrhu
10) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 5.11.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.