Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.11.2019

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Připojení vodovodu obce Dubovice k vodojemu Města Pelhřimova
            4) Možnost připojení obce k místní akční skupině
            5) Schválení rozpočtu obce na rok 2020
            6) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019
            7) Územní plán obce
            8) Čištění vodojemu
            9) Členský příspěvek pro DSO SOMPO
            10) Práce v lese
            11) Různé
            12) Příjmy a výdaje
 
            Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  26.1.2020 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.