Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.82015

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.8.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba třetího vrtu vodovodu
4) Revize hromosvodu na budově OÚ
5) Zateplení podkroví budovy OÚ
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Pokácení akátu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje