Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.02.2020

             1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019
            4) Územní plán obce
            5) Nájem pozemku pan Janíček
            6) Práce v lesích
            7) Různé
            8) Příjmy a výdaje
 
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  22.3.2020 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.