Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 22.10.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Oprava komunikací
4) Práce v obecních lesích
5) Schválení zadání Územního plánu Dubovice stavební dle §47 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., stavební v platném znění
6) Vydání Změny č.4 Územního plánu obce Dubovice
7) Příjem dotace + změna rozpočtu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 19.11.2017 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde