Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 19.11.2017

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Oprava komunikací 4) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2017 5) Rozpočtové provizorium na rok 2018 6) Rozpočet na rok 2018 7) Práce v obecních lesích 8) Brigády 9) Různé 10) Příjmy a výdaje