Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.10.2021

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Zajištění příjezdu k obecnímu lesu „na Vartě“ a přístupu k obecnímu vodojemu
            4) Zpracování územního plánu obce
            5) Rozpočet obce na rok 2022
            6) Různé
            7) Příjmy a výdaje
 Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 7.11.2021 v 18.00 hod. v hasičárně.