Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.5.2023

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Systém čištění odpadních vod v obci
4) Nový územní plán obce
5) Investiční a neinvestiční záměry obce – úprava budovy hasičárny
6) Odprodej pozemků majitelům chat na lesních pozemcích
7) Výpůjčka plynovodu, odprodej EGD
8) Cyklostezka z Pelhřimova
9) Oprava cest - program Obnovy venkova 2023
10) Řešení odkalení před rybníkem
11) Spisový a skartační řád obce
12) Spolupráce s firmou EKOKOM + SOMPO
13) Různé
14) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 18.6.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.