Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.6.2021

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o směnu pozemků
4) Dar pro Centrum LADA
5) Závěrečný účet obce za rok 2020, účetní závěrka ke dni 31.12.2020
6) Práce v lesích
7) Změna rozpočtu č.3
8) Různé
9) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 18.7.2021 v 18.00 hod. v hasičárně.