Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.4.2021

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2020
4) Poplatek za odvoz odpadu na rok 2021
5) Přezkoumání hospodaření obce
6) Změna rozpočtu č.1
7) Práce v lesích
8) Brigády
9) Různé
10) Příjmy a výdaje


 

Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční s ohledem na vývoj situace pandemie koronaviru.