Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.10.2018

 Program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání 
3) Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění stavby – sklad zahradní techniky na pozemku parc.č. 51/1 v KU Dubovice č.j.OV/1351/2018-1 ze dne 2.10.2018, Usnesení o zastavení řízení ve věci č. OV/948/2018/9 ze dne 2.10.2018, týkající se změny stavby na parc.č. 51/1 v KU Dubovice před dokončením a následné zahájení řízení o odstranění stavby na témže pozemku.