Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.11.2023

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost pana Marka Straky – povolení rybník
4) Údržba zeleně v obci
5) Řešení připomínek k novému územnímu plánu obce
6) Oprava cest
7) Žádost o prodej pozemku – EDG
8) Změna vytápění v budově obecního úřadu
9) Opravy na vodojemu, úprava okolí
10) Žádost pan Pavel Váňa – stavba konírny
11) Investiční záměr obce – úprava budovy hasičárny
12) Změna č. rozpočtu roku 2023
13) Rozpočet obce na rok 2024
14) Různé
15) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 10.12.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.