Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 10.3.2024

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Změna vytápění v budově obecního úřadu
4) Oprava střechy budovy hasičárny
5) Odprodej pozemku pod chatou
6) Pořízení čekárny na autobusovou zastávku
7) Realizace prodeje pozemků – schváleno 30.7.2023
8) Pojištění majetku obce
9) Povolení vypouštění odpadních vod
10) Revitalizace obecní zeleně
11) Různé
12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 14.4.2024 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.