Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 21.6.2018 v 18.00

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozbor pitné vody