Záměr výpujčky STL plynovodu

 Obec Dubovice v souladu s usnesením č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce ze
dne 22.4.2018, předkládá podle § 39 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, záměr zřízení věcné břemene ve prospěch společnosti EON na pozemku
v obci a KÚ Dubovice:
Společnost EON Distribuce a.s. navrhuje uzavření smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení
„Prodloužení STL plynovodu na pozemkové parcele č. 911, k.ú. Dubovice“ STL plynovod: LPE
D 63 v délce 134 m a STL přípojky: LPE D 32 v délce 2m-1ks. Po provedené kolaudaci v únoru
letošního roku. Vypůjčitel bude na základě smlouvy bezplatně užívat a zároveň bezúplatně
provozovat s plnou odpovědností za její provoz a údržbu v souladu s právními předpisy pro
plynárenská zařízení. Na základě této smlouvy se zároveň zřizuje předkupní právo ke stavbě
ve prospěch vypůjčitele. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5-ti let.
Obec Dubovice si vyhrazuje právo tento záměr změnit nebo doplnit, případně
od něj ustoupit.
Bližší informace k tomuto záměru lze získat u starosty obce JUDr. Jaroslava
Váni, tel 602 270 769.