Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání Vyhodnocení Vlivů na udržitelný rozvoj území

Čís. jednací: KUJI 11920/2020
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 199, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

Obce Kraje Vysočina 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odd. ostatních správních činností - zde 
Váš dopis značky/ze dne 
Číslo jednací KUJI 11920/2020 OUP 122/2019 - 13 
Vyřizuje/telefon Ing. arch. Ondřej Skryja 564 602 212 
V Jihlavě dne 10. 2. 2020 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení 
o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro 
společné jednání 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č. 7 ZUR KrV). Společně s návrhem Aktualizace č. 7 ZUR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpracovaný návrh Aktualizace č. 7 ZUR Krv včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava. Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č. 7 ZUR Krv včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz, sekce Téma - Portál územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-7-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds 304446/p1=106073). 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona může k návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR Krv a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Pro počítání lhůt je rozhodné vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce krajského úřadu. 
Připomínky musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby v souladu s ustanovením $ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Své připomínky zasílejte na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
ID datové schránky ksab3eu. 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor územniho plánování Ing. Petr Pruža 
a stavebního řádu 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava vedoucí oddělení územního plánování 
 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu - Obecního úřadu - Úřadu městyse - Městského úřadu - Magistrátu města) 

http://dubovice.cz/sites/default/files/01_Veřejná_vyhláška_A7ZÚR_společné jednání(2).pdf