Veřejná vyhláška - konání opakovaného veřejného projednání posouzeného a upraveného návrhu Změny č.4 Územního plánu obce (dále jen ÚPO) Dubovice

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na základě uskutečněného veřejného projednání Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice pořídil v souladu s § 53 odst. 1 a 2 stavebního zákona zpracování úpravy návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice a o z n a m u j e ve smyslu § 52 odst. 1 a § 53 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů konání opakovaného v e ř e j n é h o p r o j e d n á n í posouzeného a upraveného návrhu Změny č.4 Územního plánu obce (dále jen ÚPO) Dubovice. Opakované veřejné projednání se uskuteční dne: 2. října 2017 (pondělí) v 15:30 hod. v zasedací místnosti odboru výstavby č. 232 MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 (1. patro) Zastupitelstvo obce Dubovice na svém jednání dne 30. 6. 2013 a 5. 1. 2014 schválilo pořízení Změny č. 4 ÚPO Dubovice (katastrální území Dubovice). Dne 15. 10. 2013 požádala Obec Dubovice, IČ: 49056620, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov (žádost doplněna následně 7. 1. 2014) MěÚ Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov o pořízení Změny č. 4 ÚPO Dubovice. Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice proběhlo dne 5. 4. 2017 na OÚ Dubovice. Při tomto projednání byla vznesena námitka oprávněného investora (vlastníka dopravní infrastruktury), které bylo vyhověno. Upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a novel, dle přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel, Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a novel a v souladu se vznesenými námitkami projednanými s dotčenými orgány dle § 53 odst. 1 stavebního zákona v platném znění. Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice byl projednán na veřejném projednání dne 5. 4. 2017. Na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice, která podle § 53 odst. 2 stavebního zákona v platném znění vyžaduje opakované veřejné projednání. Upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání je dle stavebního zákona v platném znění k veřejnému nahlédnutí po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov v úředních dnech (pondělí, středa) a v dalších dnech po dohodě na tel. 565351468 (František Souček) a na Obecním úřadu Dubovice (JUDr. Jaroslav Váňa – starosta obce a určený zastupitel). Upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání je umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – Úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice - opakované veřejné projednání). Dále trvale na www.mupe.cz (GIS a územní plány – Rozpracované územní plány a změny ÚP – Rozpracované ÚP obcí ORP Pelhřimov – Změna č. 4 územního plánu obce Dubovice). Upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání je umístěn webových stránkách Obce Dubovice (www.dubovice.cz). Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona v platném znění bude upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice projednáván pouze v rámci úprav po veřejném jednání konaném dne 5. 4. 2017 na základě vznesených námitek a připomínek. Části řešení, které byly upraveny po veřejném projednání, jsou uvedeny v textové části odůvodnění zpracované zpracovatelem návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice v kapitole „g) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty“ – Změny od veřejného projednání. Námitky proti návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice projednávaném v opakovaném veřejném projednání mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel), kteří jsou dotčeni podstatnou úpravou (vzniklou po veřejném projednání). Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky (k podstatné úpravě vzniklé po veřejném projednání) a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, kteří jsou dotčeni podstatnou úpravou vzniklou po veřejném projednání) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel). Ing. František Souček vedoucí oddělení územního plánu Tato veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice po dobu min. 30 dnů. Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice je k veřejnému nahlédnutí umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – Úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice - opakované veřejné projednání) a Obce Dubovice (www.dubovice.cz). Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice je trvale umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – GIS a územní plány – Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP – Rozpracované ÚP obcí ORP Pelhřimov – Změna č. 4 územního plánu obce Dubovice).