V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

 Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
oznamuje,
že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákon, za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s § 171 až 174 správního řádu na svém zasedání dne 14. 9. 2021 usnesením 0386/06/2021/ZK rozhodlo o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
formou opatření obecné povahy.
 
dubovice.cz/sites/default/files/priloha_953661513_0_02_Veřejná vyhláška_oznámení vydání A7 ZÚR KrV.pdf