V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 55b odst. (2) s použitím § 52 a § 53 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění, ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ve znění Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje a doručuje
v e ř e j n é p r o j e d n á n í návrhu Změny č. 3 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov.
Veřejné projednání se uskuteční dne: 12. července 2021 (pondělí) v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 (přízemí za kantýnou)
Zastupitelstvo města Pelhřimov na svém 3. veřejném zasedání dne 20. 2. 2019 schválilo pořízení Změny č.3 ÚP Pelhřimov.
Obsah Změny č. 3 ÚP Pelhřimov byl schválen Zastupitelstvem města Pelhřimov na zasedání dne 25.9.2019 (v rámci Zprávy o uplatňování ÚP) - usnesení ZaMěst č. 6/7/2019/Z z 25. 9. 2019 a současně Zastupitelstvo města Pelhřimov rozhodlo, že Změna č. 3 bude pořizována dle § 55b stavebního zákona.
Návrh Změny č. 3 ÚP Pelhřimov byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, dle § 13 a přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, Vyhlášky č. 501/2016 Sb., v platném znění a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Pelhřimov.
Návrh Změny č. 3 ÚP Pelhřimov je k nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov vždy v pondělí a středu a v dalších dnech pak po dohodě na tel. 565 351 468 (František Souček).
Návrh Změny č. 3 ÚP Pelhřimov je vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova – www.mupe.cz – Úřední deska – Další z úřední desky – Doručování – Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov.
Dále je návrh Změny č. 3 ÚP Pelhřimov trvale vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova – www.mupe.cz – GIS a územní plány – Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP – Změny ÚP – Změna č. 3 Územního plánu Pelhřimov.  
Celý dokument ke shlédnutí zde: www.dubovice.cz/sites/default/files/priloha_910597076_0_92300 (1).pdf