Oznámení změny územního plánu č. 3 obce Dubovice

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby
Solní 1814

393 01 PELHŘIMOV                                            

 

Váš dopis zn./Ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Telefon

PELHŘIMOV

 

OV/335/2011-2

Souček/565 351 468

4. dubna 2011

 
 
Městský úřad  Pelhřimov, odbor výstavby na žádost Obce Dubovice
jako pořizovatel změny územního plánu obce Dubovice
 
ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 
o z n a m u j e
 
projednávání návrhu zadání změny č. 3územního plánu obce Dubovice
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí.
 
 
   Pro Obec Dubovice byl schválen Zastupitelstvem obce Dubovice územní plán obce dne 20.9.1998.
 
           Pořízení změny č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Dubovice na jednání konaném dne 13. 3. 2011. Obec Dubovice požádala dne 31. 3. 2011 Městský úřad Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov o provedení změny č. 3.
 
Dosud byla projednány a schváleny 2 změny ÚP.
 
Návrh zadání změny č. 3 ÚP obce Dubovice byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v souladu se schválením Zastupitelstva obce Dubovice. Návrh zadání včetně písemností je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Solní 1814, Pelhřimov v úředních dnech (pondělí, středa) a v dalších dnech po dohodě na tel. 565 35 1468 (Ing. František Souček) a rovněž na OÚ Dubovice u určeného zastupitele (JUDr. Jaroslav Váňa - starosta). Text návrhu zadání je dále na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – úřední deska – Městský úřad – změna č.3 ÚP obce Dubovice) a Obce Dubovice.
 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadánímohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny ÚP vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
 
Každý může své připomínky uplatnit do 30 dnů ode dne vyvěšení u pořizovatele změny č. 3 ÚP obce Dubovice.
 
Sousední obce mohouuplatnit své podněty u pořizovatele změny č. 4 ÚP obce Dubovicedo 30 dnů po obdržení návrhu zadání.
 
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží (dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 
 
        
         Ing. František Souček v.r. 
                                                                                           vedoucí oddělení územního plánu
 
 
 
Příloha:                      
- text návrhu zadání + mapové podklady změny (pouze dotčené orgány a obce)
 
 
           
Toto oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP obce Dubovice musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice po dobu 30 dnů. Dále je návrh zadání umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – úřední deska – Městský úřad – změna č.3 ÚP obce Dubovice) a Obce Dubovice.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne . . . . . . . . . . . . . . .                                      Sejmuto dne . . . . . . . . . . . . . . . .
razítko, podpis                                                                    razítko, podpis
 
 
Doporučeně na doručenku – dotčené orgány:
Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury 910, oddělení územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O. Box 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ŽP, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro kraj Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2
 
Doporučeně na doručenku – dotčené obce:
Obce Dubovice, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov
Město Pelhřimov zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
 
Doporučeně na doručenku – projektant:
Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice 1
 
Na vědomí:
E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec
E.ON Česká republika, s.r.o., Rozvoj VVN, VN, NN ČB, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 01  Pelhřimov
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize rozvoje dopravy, Thámova 7, 186 00 Praha 8
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatelna: Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 468, e-mail: soucek@mupe.cz, www: www.mupe.cz